Regulamin

Regulamin Akademii Językowej English Straβe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Językowa English Strasse, z siedzibą przy ul. Kościuszki 2g, 89-400 Sępólno Krajeńskie, : 532 336 310, 532 336 311, adres e-mail: kontakt@englishstrasse.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
 • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Akademii Językowej English Strasse i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.
 • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 • Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz  dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
 • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
 • Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie przez Akademie Językowa English Strasse informacji handlowych, prosimy o kontakt. Brak informacji zwrotnej oznacza zgodę na powyższą klauzulę.
 1. Rok szkolny trwa od 3.09.2018r. do 21.06.2019r. Istnieje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć w zależności od utworzenia się grup.
 2. Długość godzin lekcyjnych:
  • 30 min. – dzieci 4 – 6 lat
  • 45 min. – pozostali kursanci
 3. Przed rozpoczęciem kursu zostaje podpisana umowa między kursantem a Akademią Językową English Straβe. W przypadku, gdy kursant jest osobą niepełnoletnią, umowa zawierana jest z opiekunem prawnym. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ewidencyjnych.
 4. Planowane przerwy:
  • 01.11.2018r.
  •  11.11.2018r.
  • 23.12 2018. – 01.01.2018r.
  • 16.02 – 27.02.2018r.
  • 01.05.2018r
 5. Płatności

Stawka  za godzinę bez rabatów i dopłat wynosi:

Przy liczbie osób w grupie 12345678910
zł / 45 min.: 60423232272722222020
Suma roczna 3600zł2520zł1920zł1620zł1320zł1200zł

 Akademia językowa English Straβe udziela następujących rabatów:

 1. ZNIŻKA RODZINNA – 30zł jednorazowo za zapisanie na kurs kolejnego członka rodziny
 2. ZNIŻKA „FRIEND / FREUND” – 40zł jednorazowo dla przyprowadzającego nowego kursanta i 20zł dla osoby przyprowadzonej
 3. ZNIŻKA „ROK Z GÓRY” – 10% rabatu przy jednorazowej wpłacie za cały rok – z wykluczeniem pozostałych rabatów
 4. ZNIŻKA „SEMESTR Z GÓRY” – 5% rabatu przy jednorazowej wpłacie za cały semestr – z wykluczeniem pozostałych rabatów
 5. ZNIŻKA „M-B-P” – 5% jednorazowego rabatu przy zapisie na drugi język
 6. ZNIŻKA”GRUPA”- przyprowadź 5 osób, które będą chciały zapisać się na kurs, a otrzymasz cały semestr za darmo (promocja ważna do momentu uczęszczania na kurs wszystkich 5 osób)
 7. PROMOCJA – ZAPISZ SIĘ DO 10.07.2014r, a otrzymasz miesiąc nauki  gratis

ZNIŻKI SIĘ NIE ŁĄCZĄ

6. Formy płatności

 • z góry za cały rok (do 03.11.2018r.)
 •  z góry za cały semestr (do 03.11.2018r. i do 09.02.2018r.)
 •  z góry za cały miesiąc (do 06 każdego miesiąca)

W razie opóźnienia płatności za kurs powyżej 14 dni English Straβe jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za kurs. W przypadku nieuregulowania należności sprawa zostanie skierowana na drogę sądową stosownie do art.476 Kodeksu Cywilnego.

7. Odwoływanie zajęć

Istnieje możliwość odwołania zajęć indywidualnych przez kursantów najpóźniej na 24 godz. przed planowanym terminem zajęć. Zajęcia te mogą być przełożone na wyznaczony termin. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości odwołania zajęć przez poszczególnych kursantów. Nieobecność na zajęciach nie obliguje do zwrotu kosztów, zajęcia traktowane są jako odbyte i akademia ma prawo pobrania za nie opłaty. W sytuacji, gdy zajęcia zostaną odwołane przez akademię, akademia wyznaczy termin ich odpracowania. Akademia nie zwraca kosztów kursu.

8. Zastępstwa

English Straβe zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu . W przypadku zdarzeń losowych może również wyznaczyć zastępstwo innego lektora.

9. Rozwiązanie umowy:

 • Kursant ma prawo rozwiązać umowę w przypadku zmiany ilości osób w grupie, o ile spowoduje ona wzrost ceny za lekcję. Kursant może rozwiązać umowę w przypadku nieutworzenia się grupy w promocji „Zapisz się do 10.07.2015, a otrzymasz miesiąc gratis”.
 • Kursant może rozwiązać umowę z zachowaniem formy pisemnej i 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Rozwiązanie umowy powoduje anulowanie pozostałych lekcji, zaś ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone tylko w przypadku opłacenia kursu za rok i za semestr.
 • English Straβe ma prawo rozwiązać umowę w przypadku przekroczenia przez kursanta terminu płatności powyżej 30 dni.